Schängeläng

(M.+T.: F.M.Willizil)

Verlag: Gerig

 

Kaum ben ich jeboore, kritt de Mamm ald jrosse Aure

dä Papp weed blass un sät: „Wat es dat, wat dä Klein do hätt,

dat Schängeläng, Schängeläng?“

Kann mir irjendeiner helfe un mir sage wat dat es, dat 

Schängeläng (Schängeläng)

 

Kumm ich en Schull, weiss nit, wat dat soll

Lehrer mich tireck widder heim jescheck

wäje däm Schängeläng, Schängeläng

Kann mir irjendeiner helfe un mir sage wat dat es, dat 

Schängeläng (Schängeläng)

 

An dr Universität ich jän studiere dät

Professor brich de Vorlesung aff: „Dat is ene Fall för de Wissenschaff,

Ihr Schängeläng, Schängeläng!“

Kann mir irjendeiner helfe un mir sage wat dat es, dat 

Schängeläng (Schängeläng)

 

Un selvs dr Här Pastur, dä weed op eimol stur

schmiess mich us dr Kirch erus: „Sujet kütt mer nit en mi Joddeshus,

su e Schängeläng, Schängeläng!“

Kann mir irjendeiner helfe un mir sage wat dat es, dat 

Schängeläng (Schängeläng)

 

Kumm ich en dr Lade, an dr Kass noch waade

Kassiererin röf: „Mann o Mann, dat muss minge Mann och unbedingk han

su e Schängeläng, Schängeläng!“

Kann mir irjendeiner helfe un mir sage wat dat es, dat 

Schängeläng (Schängeläng)

 

Kumm ich an de Himmelspooz, Herjott meint: „Do leever Jott,

sujet hammer he noch nie jesin, domet küsste janit eets eren - 

met däm Schängeläng, Schängeläng!“

Kann mir irjendeiner helfe un mir sage wat dat es, dat 

Schängeläng (Schängeläng)