Kumm loss mer fiere

(T.+M.: Höhner)

Vogelsang Musikverlag

 

Kumm, loss mr fiere, nit lamentiere

jet Spaß un Freud, dat hät doch keinem Minsch jeschad

denn die Trone, die do laachs, musste nit kriesche

loss mr fiere op kölsche Art!

 

Unser Zick, die is had jenooch

kein Minsch weed dodrus kloog

wat he öm uns eröm passeet

wat mr su in dr Zeidung lies

mät Lääve nit jrad söß

wä weiß schon, wie’t morje wiggerjeht?

An dä Sorje schunkele mir schon nit vörbei

denn alles hät sing Zick – un nix is einerlei

 

Kumm, loss mr fiere, nit lamentiere

jet Spaß un Freud, dat hät doch keinem Minsch jeschad

denn die Trone, die do laachs, musste nit kriesche

loss mr fiere op kölsche Art!

 

Jedeilte Freud heiß dubbelt Freud

un dat deit richtich jot

wann mir laache oder kriesche, dat rejelt kei Jebot!

 

Kumm, loss mr fiere, nit lamentiere

jet Spaß un Freud, dat hät doch keinem Minsch jeschad

denn die Trone, die do laachs, musste nit kriesche

loss mr fiere op kölsche Art!