Funkemarieche

(M.+T.: T. Waits, Spezialtext: Jürgen Becker)

Verlag: Fifth Floor Music

 

Hät mir dat jestunke, dat die Pranke der Funke an ding Fott han jepack

Su en ahl Kääls han jän e jung Mädche, un do koms do denne jrad räch

Oh do mih Funkemarieche, Funkemarieche

do mih Funkemarieche kumm heim

 

Wat ich nit all jedon han, öm dich kenne ze liere - ich jing in dä bestusste Verein

Ich moot düür bezahle, für die dress Uniform, se soss spack, wor vell ze klein

Oh do mih Funkemarieche, Funkemarieche

do mih Funkemarieche kumm heim

 

Ich jing Rusenmondaach wäjen dir nur em Zoch met, doch vör mir dä Aasch vun däm Pääd

do stunds om Wage, du woods jefahre - ich soh nur die Äppel op d`r Ääd

Oh do mih Funkemarieche, Funkemarieche

do mih Funkemarieche kumm heim

 

Noch e paar Jöhrcher wigger, wenn do ding Zäng ens op Pump drähs

Luuren se dich me’m Aasch nit mih an